SIKÇA SORULAN SORULAR

Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya imar alınmış ama daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış planıdır. İmar barışı, vatandaşın yıllardır oturduğu yerlere meşruiyet kazandıracak bir düzenlemedir.
İmar barışı kapsamında değerlendirilen yapılar için oluşturulacak belgedir.
Yapı Kayıt Belgesi, binayı artık yıkılana kadar yasal hale getirmiş oluyor. Bu belge ile eski ise kentsel dönüşüme girene kadar, yeni yapılmışsa bina ömrü kadar, hiç bir şekilde binadan kaynaklı imar cezası ve imar kirlilği gibi cezalar verilmeyecek.
Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
Evet, Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek.
31/12/2017 Tarihinden önce yapılmış yapıları kapsamaktadır.
Yapılan açıklamalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geniş bir çerçeve çizdi. Barış, ruhsatsız yahut ruhsatlı, ancak proje eklerine aykırı tüm yapıları kapsıyor. Ancak mC-15'in altı olarak tanımlanan depreme dayanıksız binalar kapsam dışı kalacak.
1. Hazineye ait sosyal donatı için tahsis edilmiş araziler üzerinde bulunan yapılar,  2. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, 3. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.
Arsa emlak değeri ile yapının yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin, konutlarda %3’ü, ticaretde % 5’i olacak şekilde belirlenir.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi'nin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.
1. E-devlet şifresi, 2. Geçerli bir cep telefonu numarası, 3. Geçerli bir e-posta adresi, 4. Beyan edilecek yapının adresi, 5. Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, 6. Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2), 7. Yapıdaki konut ve işyeri sayısı, 8. Arsa / Arazinin emlak vergi birim değeri, (TL/m2 ) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.) 9. Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan, yoksa beyan edilecek alan (m2), 10. Yapı sınıfı, (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek.) 11. İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi, 12. Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf, (Fotoğrafların dosya formatı .jpg .jpeg .png olmalıdır.)
Aşağıdaki linkteki fotoğrafta işaretli olarak gösterilen alanda bulunan yapılara, Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir. http://www.imaraffiberilefe.com/upload/galeri/imar_barisina_dahil_edilmeyen_kisim.jpg
Hazine arazisinde sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere, hazine arazisindeki bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.
Evet, hazine arazisi ve 2B kapsamında olması Yapı Kayıt Belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.
Öncelikle hazine taşınmazı üzerinde bulunan yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmalıdır. Daha sonra satışı mümkün olan taşınmazlar için, talep üzerine rayiç değer üzerinden Bakanlıkça hak sahiplerine satılacaktır.
Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin anlaşmaları ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.
Örneğin (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut / ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) . Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin anlaşmış olması şartı aranacaktır. Aynı aykırılıklar, iskânı "yapı kullanma izin belgesi" bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin anlaşmış olması şartı aranacaktır.
Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini yapıp bitirebileceklerdir.
Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapı olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.
Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.
Evet, Bağımsız bölüm alanı, ilave eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.
Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar, kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Konut ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.
Hayır, herhangi bir kroki veya çizim istenmeyecek. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse, Kanun kapsamındaki gerekli belgeler ile başvurulması gerekecektir.
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından, ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Hayır, öncelikle Yapı kayıt belgesi alınmalıdır.
Evet alınabilecek, fakat borçla ilgili kısım, yapı denetim mevzuatı hükümlerine göre değerlendirilecektir. Aralarındaki özel hukuk ilişkilerine göre sorun çözülecektir.
Evet, tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.
Yapı Kayıt Belgesi başvurusu e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.
Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda, kendi bağımsız bölümünü satılabilir.
İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.
Kat mülkiyeti tesisi için öncelikle Yapı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.
Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde, 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.
Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.
Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki, genel hukuk hükümleri çerçevesinde diğer maliklerden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.
Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.